Europartner

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

v zmysle článku 19 a nasledujúcich. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s článkami 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Podľa ustanovení článku 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) vám ako dotknutej osobe týmto poskytujeme nasledujúce informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.

Správca údajov:
Správcom je spoločnosť SwissTech, s. r. o.,

so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača;

IČO: 54 019 541

IČ DPH: SK2121556877 §4

zastúpený: Norman Bystričan (ďalej len „správca“).

Kontaktné údaje:

E-mail: info@europartner.sk

 

Prístup k osobným údajom:

Pri spracúvaní osobných údajov môžu mať k osobným údajom prístup okrem prevádzkovateľa a spoločností prepojených so spoločnosťou SwissTech, s. r. o. a ich zamestnancov aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. Konkrétny, priebežne aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov, t. j. príjemcov osobných údajov spracúvaných v mene prevádzkovateľa, v nasledujúcich kategóriách:

– Spoločnosti poskytujúce marketingové služby
– Spoločnosti poskytujúce mzdové a účtovné služby
– Spoločnosti poskytujúce služby interného a externého auditu


Právny základ:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je spravidla plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), uzatváranie, správa a plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z pracovnoprávnych a obchodných zmlúv, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa a jeho zamestnancov, ako aj súhlas dotknutej osoby (najmä na účely marketingu, súťaží, spoločenských podujatí a pod.). Súhlas so spracovaním osobných údajov musí byť udelený dobrovoľne a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať. Súhlas je však potrebný na to, aby Správca mohol zabezpečiť napríklad firemné podujatia a podobne, a bez takéhoto súhlasu nie je Správca oprávnený poskytovať predmetné služby. Ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje potrebné na účely plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa alebo dodržiavania zákona, Prevádzkovateľ nie je povinný uzavrieť zmluvu ani poskytnúť iné služby.


Spracúvané osobné údaje:

Zhromažďujeme meno, e-mail, dodaciu a fakturačnú adresu, platobné údaje, názov spoločnosti, telefónne číslo, IP adresu, informácie o objednávkach, ktoré ste iniciovali, informácie o obchodoch obchodníkov podporovaných spoločnosťou SwissTech, s. r. o., ktoré ste navštívili, a informácie o zariadení a prehliadači, ktorý používate. Tieto informácie zhromažďujeme, keď používate obchod, ktorý využíva naše služby, alebo k nemu pristupujete, napríklad keď navštívite stránku obchodníka, zadáte objednávku alebo si zaregistrujete účet na stránke obchodníka. Pri návšteve alebo prehliadaní webovej lokality SwissTech, s. r. o. zhromažďujeme informácie o zariadení a prehliadači, ktoré používate, o vašom sieťovom pripojení, vašej IP adrese a informácie o súboroch cookie nainštalovaných vo vašom zariadení. Zhromažďujeme aj osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom akejkoľvek funkcie zasielania správ dostupnej na našej webovej lokalite. Od používateľov fóra zhromažďujeme vaše meno, e-mailovú adresu, webovú adresu a ďalšie osobné údaje, ktoré môžete zverejniť.


Účel spracovania a zdieľania:

Tieto informácie používame na poskytovanie služieb našim obchodníkom vrátane podpory a spracovania objednávok, overovania a platieb. Tieto informácie používame aj na zlepšenie našich služieb. Spoločnosť SwissTech, s. r. o. spolupracuje aj s tretími stranami a poskytovateľmi služieb, ktorí pomáhajú poskytovať služby našim zákazníkom, a na podporu tohto úsilia s nimi môžeme zdieľať osobné údaje. Vaše údaje môžeme zdieľať aj v nasledujúcich prípadoch:

 • – na prevenciu, vyšetrovanie alebo prijatie opatrení týkajúcich sa nezákonných činností, podozrenia z podvodu, situácií zahŕňajúcich potenciálne ohrozenie fyzickej bezpečnosti akejkoľvek osoby, porušenia našich podmienok používania alebo akejkoľvek inej zmluvy týkajúcej sa služieb, alebo ak to inak vyžaduje zákon.
 • – Ak nám obchodník, ktorého obchod navštívite alebo do ktorého vstúpite, dá pokyn na prenos týchto informácií (napríklad ak povolí aplikáciu tretej strany, ktorá má prístup k osobným údajom zákazníka).
 • – na splnenie zákonných požiadaviek alebo na splnenie zákonných súdnych príkazov, predvolaní, príkazov alebo iných požiadaviek verejných orgánov (vrátane splnenia požiadaviek národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva).

Osobné údaje môžu byť zdieľané aj so spoločnosťou, ktorá získa naše podnikanie alebo podnikanie obchodníka, ktorého obchod navštevujete alebo do ktorého pristupujete, či už v dôsledku fúzie, akvizície, konkurzu, zrušenia, reorganizácie alebo inej podobnej transakcie alebo konania.


Ukladanie osobných údajov a trvanie spracovania:

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len na obdobie, na ktoré bol súhlas udelený. Súhlas sa udeľuje správcovi na nasledujúce tri (3) roky alebo do okamihu odvolania súhlasu. Po uplynutí príslušného obdobia sa osobné údaje vymažú, ak sa ich uchovávanie nevyžaduje podľa príslušných právnych predpisov SR.


Práva dotknutých osôb súvisiace so spracovaním osobných údajov:

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, dotknuté osoby môžu uplatniť tieto práva:

 • – právo na prístup k svojim osobným údajom a na poskytnutie informácií o nich;
 • – právo na opravu osobných údajov;
 • – právo na vymazanie osobných údajov;
 • – právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
 • – právo na prenosnosť osobných údajov;
 • – právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov;
 • – právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania;
 • – právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracovania);
 • – právo podať návrh na začatie konania podľa článku 100 a nasl. o ochrane osobných údajov u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknuté osoby môžu vykonávať vyššie uvedené práva, ktoré sú bližšie špecifikované v ustanoveniach článku 21 a nasledujúcich. o ochrane osobných údajov, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, ako aj s ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Dotknuté osoby môžu uplatniť svoje práva voči prevádzkovateľovi prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej alebo doručenej do sídla prevádzkovateľa: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava; alebo elektronickou poštou zaslanou na adresu: info@europartner.sk.

Žiadosť musí obsahovať tieto informácie: meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska, aby bol prevádzkovateľ schopný identifikovať dotknutú osobu. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na overenie totožnosti dotknutej osoby, ak má odôvodnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach prijatých na jej žiadosť do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti. V odôvodnených prípadoch môže správca s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť uvedenú lehotu o ďalšie dva (2) mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu o každom takomto predĺžení do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti a uviesť dôvody predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej forme, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej forme, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o informácie iným spôsobom. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na žiadosť dotknutej osoby, je povinný informovať dotknutú osobu o dôvodoch nečinnosti do jedného (1) mesiaca od doručenia žiadosti, ako aj o možnosti podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov. Oznámenia o prijatých opatreniach sa poskytujú bezplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie, alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na vykonanie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Kontrolór musí preukázať, že žiadosť je neopodstatnená alebo nevhodná.

Spoločnosť SwissTech, s. r. o. si uvedomuje, že máte práva na svoje osobné údaje, a podniká primerané kroky, aby vám umožnila prístup, opravu, zmenu, vymazanie, prenos alebo obmedzenie používania vašich osobných údajov. Ak ste obchodník alebo partner, môžete aktualizovať mnohé typy osobných údajov, napríklad platobné alebo kontaktné údaje, priamo v nastaveniach svojho účtu. Ak nemôžete zmeniť svoje osobné údaje v rámci nastavení svojho konta alebo ak máte obavy z údajov zhromaždených pri návšteve webovej lokality spoločnosti SwissTech, s. r. o.alebo pri používaní našich služieb podpory, kontaktujte nás, aby sme vykonali požadované zmeny. Je dôležité si uvedomiť, že ak vymažete alebo obmedzíte používanie svojich osobných údajov, služby nemusia fungovať správne.