Europartner

Sme špecialisti
na financovanie
z eurofondov

Ponúkame vám svoje skúsenosti s vypracovaním projektov a poskytneme vám komplexné dotačné poradenstvo – od výberu vhodnej dotačnej schémy cez vypracovanie projektu až po jeho realizáciu.

Čerpajte z eurofondov alebo plánu obnovy!

Nechajte si vypracovať projekt na mieru. Odporučíme vhodné dotácie presne pre Vašu firmu a pripravíme za Vás kompletnú dokumentáciu. Všetko potrebné urobíme za Vás.

od 1.499€
+ 5,9% v prípade úspešnej žiadosti

“Eurofondy sú príležitosť, ktorú treba využiť!”

Vás europartner

Kto sme?

ponúkame vám svoje skúsenosti

Máte nápad na financovanie zámeru z fondov EÚ? Do roku 2027 môžeme v rámci europrojektov čerpať balík v hodnote 34 miliárd eur. Príprava projektu je však zdĺhavý a administratívne náročný proces. Slovenské firmy čerpajú v porovnaní so zahraničnými z prostriedkov Európskej únie len málo finančných prostriedkov. Nedostatočné čerpanie dotácií vykazujú aj samosprávy. Úspešné čerpanie eurofondov totiž vyžaduje vypracovanie žiadosti, ktorá je v súlade s európskymi nariadeniami.

Sme odborníci z portálu Europartner.sk a ponúkame vám svoje skúsenosti s vypracovaním projektov. Poskytneme vám komplexné dotačné poradenstvo – od výberu vhodnej dotačnej schémy cez vypracovanie projektu až po jeho realizáciu.

Ako pomáhame?

Potrebujete externého konzultanta pre europrojekty?

Väčšie firmy, ktoré dokážu vyčleniť dostatočné personálne kapacity, zvládnu podanie europrojektu vo vlastnej réžii. Ak však nemáte skúsenosti so žiadosťami o dotácie alebo nemáte čas venovať sa zdĺhavým administratívnym procesom, externého konzultanta oceníte.

Kritériá pre posudzovanie projektov pre eurodotácie sú pomerne prísne. Podané projekty sú často vyraďované nielen kvôli neoprávnenosti žiadateľa, ale aj kvôli malým formálnym chybám. Nie je jednoduché naštudovať si všetky podmienky v príručke a ďalšie súvisiace materiály.

Vyhnite sa chybám pri europrojektoch a spoľahnite sa na odborníkov z Europartner.sk. Či už potrebujete vybaviť eurodotácie pre firmy alebo eurodotácie pre verejnú správu, ponúkame vám komplexné vypracovanie projektu a poradenstvo k europrojektom.

ŽIADOSTI O EUROFONDY pre mestá a obce

Metodické a koncepčné materiály

Metodika PHRSR usmerňuje proces prípravy strategických dokumentov pre obce, skupiny obcí a VÚC ako odporúčaný, avšak nezáväzný rámec. Dodržiavanie tejto metodiky je dôležité pre zabezpečenie súladu pripravovaných strategických dokumentov s dlhodobými cieľmi.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je dôležitý dokument pre tvorbu stratégie súvisiacej s čerpaním Európskych štrukturálnych investičných fondov (EŠIF) a to využívaním Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len EPFRV) prostredníctvom programu rozvoja vidieka SR 2021-2027 (ďalej len PRV) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) ako i ďalších nižšie uvedených programov. Spracovaný PHRSR obce  je základným dokumentom pre riadenie obce  a je nástrojom formulovania a implementácie SMART, teda inteligentných/rozumných integrovaných rozvojových stratégií obce s využitím inovatívnych prístupov pre efektívnejšie zabezpečenie kvality života občanov.

Strednodobý strategický dokument, Komunitného plánu sociálnych služieb obce, ktorého existenciu si vyžaduje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je nevyhnutnou podmienkou pre získanie nenávratných zdrojov z Európskej únie, štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty obce v nasledujúcom období.

Podstata komunitného plánovania spočíva v zapájaní všetkých, ktorých sa sociálne služby týkajú, resp. môžu dotýkať.  Utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Flexibilné Poradenstvo

Expertná pomoc v oblasti verejného obstarávania

Naším cieľom je uľahčiť vám navigáciu v komplexnom svete verejného obstarávania a zabezpečiť, aby vaša ponuka bola nielen konkurencieschopná, ale aj v súlade so všetkými regulačnými požiadavkami. Naša ponuka poradenstva je navrhnutá tak, aby bola maximálne flexibilná, zahŕňajúca pravidelné mesačné stretnutia a zároveň poskytujúca okamžitú podporu v naliehavých prípadoch.